FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता गर्न कति शिल्क लाग्छ ?

सामान्य सहकारी संस्थाहरू मात्र दर्ता गरेको र दर्ता शुल्क रू २,०००।-

जन प्रतिनिधि