FAQs Complain Problems

योजनाको पेश्की माग गर्न आवश्यक कागजातहरु के के हुन् ?

  • पेश्की माग निवेदन
  • योजना सम्झौताको प्रतिलिपि
  • प्राविधिक स्टिमेट
  • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
  • नागरिकताको प्रतिलिपि

 

जन प्रतिनिधि